Wanneer u zich laat behandelen door één van onze specialisten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. Om ook de financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u onderstaand onze algemene voorwaarden aan.

1.       Toepasselijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze of dan geldende bepalingen van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2.       Annulering

Annuleren van een afspraak dient 24 uur van tevoren te geschieden, telefonisch of via e-mail (voor een afspraak op maandag, uiterlijk op vrijdag ervoor annuleren). Bij niet of te laat annuleren zijn wij genoodzaakt om de verzuimde tijd in rekening te brengen. Te laat komen voor een afspraak, wordt ook gezien als een verzuimde afspraak.

Een opdracht tot vervaardiging van hulpmiddelen (zolen/ortheses etc.) kan binnen 1 werkdag na de bestelling kosteloos geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient u alle gemaakte kosten te vergoeden. Kosten voor het gemaakte onderzoek worden altijd in rekening gebracht. Houdt u er rekening mee dat kosten voor controles, het aanpassen van zolen apart in rekening worden gebracht, tenzij anders door de podotherapeut vermeldt. 

3.       Betaling

Betalingen geschieden bij voorkeur per PIN, machtiging  en/of contant. Indien u niet per PIN, machtiging en/of contant wenst te betalen dan bestaat de mogelijkheid om een factuur op rekening te ontvangen

U kunt een betalingsregeling aanvragen, zodat u uw nota in termijnen kunt betalen. Dit kan in overleg met uw podotherapeut en zal op papier door beide partijen worden vast gelegd.

U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de factuur.

4.       Vergoedingen

U bent zelf verantwoordelijk op de hoogte te zijn van de zorg die uw eigen zorgverzekeraar wel of niet vergoed. Podotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. U dient hiervoor aanvullend verzekerd te zijn. Indien u Diabetes Mellitus en/of Reumatische Artritis heeft is er mogelijk wel vergoeding mogelijk vanuit uw basisverzekering. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Hoewel wij altijd zullen proberen u zo goed mogelijk te informeren kan Harold Arts Podotherapie vof niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onjuiste vergoedingsinformatie.

Tot slot bent u zelf verantwoordelijk om aan u geleverde zorg bij uw zorgverzekeraar te declareren. Voor actuele informatie over declaraties en vergoedingen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.        

5.       Restitutie

De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut.

6.       Garantie

Schade/slijtage aan zolen/ortheses/slippers binnen 3 maanden na levering, ondanks normaal gebruik, valt binnen de service van Harold Arts Podotherapie vof. en wordt kosteloos gerepareerd/hersteld.

7.       Klachtenregeling

In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (aangesloten bij de Klachtencommissie voor paramedici) opgestelde klachtenregeling.

8.       Privacy

Ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens werken wij volgens de nieuw AVG wet. Op grond van deze wet heeft de praktijk bepaalde plichten en degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In ons privacyreglement informeren wij u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en WGBO. Kijk hier voor meer informatie.

10.     Gedragsregels

Bij Harold Arts Podotherapie vof. gelden er gedragsregels. Deze regels zijn opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Op deze manier kunnen we voor zowel patiënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving creëren en behouden. Kijk hier voor meer informatie.

Gedragsregels Harold Arts Podotherapie vof. podotherapie 

Omdat er in de praktijk altijd meerder mensen tegelijk aanwezig zijn, zijn er bij Harold Arts podotherapie vof.  huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Dit heeft als doel om voor zowel patiënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden. Onderstaand vindt u onze gedragsregels:

 • Mensen dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • Agressie, in welke vorm dan ook, is binnen de praktijk niet toegestaan.
 • Discriminatie wordt niet geaccepteerd. Er is respect voor de levensbeschouwing, seksuele voorkeur, etniciteit, gewoonten, waarden en normen van anderen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend en onbehoorlijk gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.
 • In de praktijk is continue camerabewaking aanwezig in de openbare ruimtes. Deze beelden zullen niet aan derden worden verstrekt. Indien noodzakelijk kunnen de beelden worden opgevraagd.
 • Indien er onvoldoende zitruimte in de wachtkamer bestaat is het prijzenswaardig dat minder valide of invalide personen voorrang wordt verleend voor zitruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Houdt u er met het parkeren van uw fiets of auto rekening mee dat anderen hun weg altijd kunnen vervolgen.
 • Leg de gelezen lectuur altijd terug indien u de wachtkamer verlaat.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Het onder invloed zijn van alcohol en drugs wordt niet getolereerd en kan reden zijn voor ontzegging van de toegang. 
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Het maken van beeld- geluidsopnamen, die bedoeld zijn voor openbaarmaking, mag alleen plaatsvinden met toestemming van de praktijk.
 • In verband met mogelijke infecties zijn huisdieren niet toegestaan in de praktijk, hulphonden zijn hierop een uitzondering.